Obchodní podmínky

a) Informace o prodávajícím

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je společnost Autorozvody s.r.o, se sídlem Hradecká 873, Holice, IČO: 02910411, DIČ: CZ02910411 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

b) Kontaktní údaje

AUTOROZVODY s.r.o.
Sídlo: Hradecká 873, Holice
IČ: 02910411
DIČ: CZ02910411
Email: rybka@autorozvody.cz
Telefon: +420 466 566 701
Bankovní spojení: 115-1272130217/0100

c) Způsoby platby

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího Platba na dobírku
Platba převodem

d) Způsob dodání zboží

Zákazník může využít několik způsobů dodání zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob dodání zboží je v kompetenci kupujícího. Platba předem - kurýr DPD
Zaslání na dobírku - kurýr DPD
DPD – Doručení zásilky až domů do 24 hodin. Přepravu hradíte ihned při platbě předem, případně je v případě dobírky započítána k ceně zboží zakoupeného v nabídce.

e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací (fakturou), nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží

f) Náklady na dodání zboží

Náklady na přepravu hradí kupující, ceny za dopravu jsou následující:

Platba předem (standardní bankovní převod) - 90 Kč
Zaslání na dobírku - 130 Kč

g) Sdělení, že všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Doklady o prodeji zboží Při prodeji zboží v provozovně prodávajícího a při zásilkovém prodeji obdrží kupující k prodávanému zboží daňový doklad nebo fakturu. Faktury se rozesílají elektronicky a mají veškeré náležitosti a platnost dle stávající právní úpravy.

Záruka

Záruka - prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí kupujícím v záruční době.

Délka záruky

Délka záruční doby je 24 měsíců, neplatí v případě, že je uvedena výrobcem jinak. V případě jiné záruční doby uvedené výrobcem je tato záruční doba sdělena na dokladu o prodeji zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruční práva

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po převzetí nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodbornou montáží nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé vyšší mocí (oheň, voda apod.).

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Reklamační místo - v případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace (osobně, zasláním zbožím) adresa: Autorozvody s.r.o., Hradecká 873, 53401, Holice

Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje. V případě uplatnění reklamace na zboží ze sortimentu autodílů je nutné přiložit i doklad potvrzující montáž v odborném servise.

Zánik záruky

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.

Poptávkový formulář

Po kliknutí na "Odeslat poptávku", bude zpráva zaslána na náš e-mail.
Odpověď můžete očekávat v průběhu pracovního dne, ale většinou to bývá do několika hodin.